De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Renske 2023 Zee, lucht